กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2314
ชื่อเรื่อง: ผลของแหล่งไขมันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus (Linn.) XO. mossambicus (Peters))
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of lipid sources on growth performance, feed utilization and histological changes in the sex-reversed red tilapia (oreochromis niloticus Linn xo. mossambicus (Peters)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อัมพร สมบูรณ์มาก
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
คำสำคัญ: ปลานิลแดงแปลงเพศ การเจริญเติบโต;ปลานิลแดงแปลงเพศ อาหาร;น้ำมันและไขมัน
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(วาริชศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2314
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
246175_app.pdf231.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_bibli.pdf96.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_ch5.pdf26.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_ch4.pdf129.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_ch3.pdf152.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_ch2.pdf143.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_ch1.pdf235.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_con.pdf88.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_ab.pdf94.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
246175_ti.pdf65.27 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น