229 Thesis : [44] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44
Issue DateTitleAuthor(s)
2562เทคนิคการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการบริการวิชาการนิคม สุวรรณวร; เมวิณี อุไรรัตน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้จำตัวอักษรสำหรับเอกสารที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์สมชัย หลิมศิโรรัตน์; ปิยะนาถ เคว็จดำ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561การรู้จำธนบัตรไทยด้วยเรียลไทม์แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาสูรีนา มะตาหยง; สุรีย์พร อังสุภานิช; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561ระบบแนะนำร้านอาหารอัตโนมัติบนสมาร์ทโฟนโดยใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งและรายการอาหารทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล; ปาลิตา แสงศิริ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560ปัจจัยแรงขับทางการบริหารที่ผลักดันตัวแบบการวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกริกชัย ทองหนู; ผดุงศักดิ์ อรนพ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559การศึกษาแบบจำลองสำหรับการคาดการณ์เวลาเดินทาง กรณีศึกษาระบบรถบัสไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ศรายุทธ จุลแก้ว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีข้อมูลข่าวสารและการสร้างแอปพลิเคชันในการรับข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กรณีศึกษาสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภัทร อัยรักษ์; เจนจิรา สมชาติ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560ระบบบริหารจัดการในการแบ่งมรดกทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ตามหลักกฎหมายอิสลามสมชัย หลิมศิโรรัตน์; อิมรอน บินอาแว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559การพยากรณ์ค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด โดยใช้ระบบนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอนันท์ ชกสุริวงค์; กุลนันทน์ ศรีเจริญ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าผ่านเกมออนไลน์วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; พิมพ์จรัส บุญเลิศ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคำนวณและความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; ศิวพร กลับผดุง; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558เกมบนบราวเซอร์เพื่อลดความเครัยดในผู้สูงอายุวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; อานนท์ บัวศรี; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558การสร้างกรณีทดสอบโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ; นันทนี ช่วยชู; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558ต้นแบบระบบออนโทโลยีการประกันคุณภาพสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์; วรรณวิมล นาคะ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558การประกอบเซอร์วิสเชิงแผนภาพ ในงานประยุกต์เกมสำหรับผู้พิการทางสายตาสุนทร วิทูสุรพจน์; นรินทร์ ดำนุ้ย; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558ผลการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และความปวดในผู้สูงอายุวรรณรัช สันติอมรทัต; อาทิตย์ อรุณศิวกุล; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การประเมินระดับน้ำโดยเทคนิคฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาเกริกชัย ทองหนู; สุชาวดี อัคคอิชยา; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การวิเคราะห์ช่องว่างในกระบวนการด้วยแบบจำลอง CMMI Level 3 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ณพัส กังวานตระกูล; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีสำหรับระบบสืบค้นสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยณัฐธิดา สุวรรณโณ; ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556แบบจำลองการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอรัฐเกริกชัย ทองหนู; กนิกนันต์ กล้าหาญ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44