Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 90 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ความรู้และความตระหนักของอาสาสมัครเกษตรที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรในจังหวัดภูเก็ตจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; บุญสิริมา วิเชียรวรรธนะ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้คืนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา; รัศมี สว่างผล; พัฒนาการเกษตร
2552การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตและบริโภคไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทยอยุทธ์ นิสสภา; ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรยากจนในจังหวัดปัตตานี; วัชรพงษ์ กรัณฑกาญจน์; พัฒนาการเกษตร
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จและความล้มเหลวของการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา; วิกรม พงศ์จันทรเสถียร; พัฒนาการเกษตร
2555การผลิตและการบริโภคผักพื้นบ้านของเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; สุภาพร หนูสิงห์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ำยางสด ในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; อารีย์ จันแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนจากการ เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอยุทธ์ นิสสภา; อัจฉรา ทองประดับ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การเปรียบเทียบแบบจำลองทางเศรษฐกิจสังคมของระบบการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2555การประเมินผลโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :กรณีศึกษา จังหวันนราธิวาสอยุทธ์ นิสสภา; กฤษณี คงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร