993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [75] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดทําแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุในประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557โครงการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศไทยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555โลมาอิรวดีแห่งท้องทะเลหลวงสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สำนักานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2559รายชื่อนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2559ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2554ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯฉบับที่3 พ.ศ.2558กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่8 พ.ศ.2558กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่7 พ.ศ.2558กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่4 พ.ศ.2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่3 พ.ศ.2556กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่2 พ.ศ.2556กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2015โครงการที่ได้รับความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2016โครงการที่ได้รับความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2554การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนสำคัญสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2554โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2558แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75