Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16943
Title: โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและการจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็ง
Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Keywords: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์
Issue Date: 2557
Publisher: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Abstract: รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2557 ตามกรอบยุทธศาสตร์แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา รวมถึงการเสนอแนะรูปแบบและโครงสร้างองค์กร และ/หรือกลไกการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันที่ยังเผชิญกับสภาวะวิกฤติ ทั้งการลดลงของชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการทบทวนและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร โดยการติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาได้ใช้กรอบแนวคิด CIPP Model เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานโครงการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาที่ผ่านมาในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้ทราบข้อเท็จจริงถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16943
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.