Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16929
Title: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Keywords: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
Issue Date: 2554
Publisher: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Abstract: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย เครือข่ายภาคใต้ และหน่วยงานในเครือข่ายดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นประเด็นปัญหาเร่งด่วน ๕ ประเด็น ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำและการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุ ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์น้ำและการใช้เครื่องมือประมง ปัญหาการตื้นเขินของทะเลสาบ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะมูลฝอย) (๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวเขตพื้นที่และมาตรการเพื่อการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมขั้นต้นในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16929
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.