กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15619
ชื่อเรื่อง: การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลอง, เกิดศรี
สมพงษ์, ทองช่วย
สุคนธ์, วงศ์ชนะ
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15619
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุด.pdf104.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น