กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15581
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ถั่วหรั่ง-การศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมที่รวบรวมได้
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิระ, สุวรรณประเสริฐ
อรอุมา, รุ่งน้อย
สนธิชัย, จันทร์เปรม
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15581
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น