กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15580
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในเขตภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำราญ สะรุโณ
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
นลินี จาริกภากร
สุภาค รัตนสุภา
ปรีดา หมวดจันทร์
คำนวณ กระจายโภชน์
ปัทมา พรหมสังคหะ
สัมพันธ์ เกตุชู
สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร
ศรินณา ชูธรรมธัช
อุดร เจริญแสง
วิชัย ใจภักดี
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15580
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น