กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15567
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำราญ, สะรุโณ
ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
นลินี, จาริกภากร
ศรินณา, ชูธรรมธัช
อุดร, เจริญแสง
ปัทมา, พรหมสังคหะ
สาริณีย์, จันทรรัศมี
ไพเราะ, เทพทอง
มานิตย์, แสงทอง
ชุชาติ, ไชยพันธ์
ชอ้อน, พรหมสังคหะ
บุญรัตน์, เหมือนยอด
อาอีฉ๊ะ, ใบละจิ
สุภาค, รัตนสุภา
อุไรวรรณ, สุกด้วง
สมใจ, จีนชาวนา
ปรีดา, หมวดจันทร์
เสาวนีย์, ชูวิโรจน์
อริยธัช, เสนเกตุ
สัมพันธ์, เกตุชู
สุมณฑา, ชะเลิศเพ็ชร
วิชัย, ใจภักดี
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15567
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น