กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15488
ชื่อเรื่อง: ยุทธศาสตร์กระบือ พ.ศ.2555-2559
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์กระบือ ระดับเขต
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: พฤศ-2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15488
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น