กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13597
ชื่อเรื่อง: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13597
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น