กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13405
ชื่อเรื่อง: สามประสานเพื่อการพัฒนาอาชีวอนามัยสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Three Parties Engagement on Occupational Health Development for Aged Para Rubber Farmers with Knee Osteoarthritis
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามประสานเพื่อการพัฒนาอาชีวอนามัยสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนนท์ กองกมล
แสงอรุณ อิสระมาลัย
พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล
กนกวรรณ หวนศรี
Faculty of Medicine (Family Medicine and Preventive Medicine)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด
Faculty of Nursing (Division of Community Nurse Practitioner)
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คำสำคัญ: ข้อเสื่อม;ผู้สูงอายุ สุขภาพและอนามั;เกษตรกร สุขภาพและอนามัย
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทคัดย่อ: Background: Knee pain is a leading cause of functional impairment and decrlity of life among aged para rubber farmers in Thailand, Promoting self-ers and increasing role of health care workers in occupationalcritical issues in primary care.Objective: This study aimed to develop the supportive-educative care model as apractical model for aged para rubber farmers with knce OA.Methods: An action research approach was taken effort with the health care workers,including 10 community health volunteers and 30 aged para rubber farmers with knceosteoarthritis. Three parties on building the healthy public policy (professionals,decision makers, and community citizen), namely "Triangle that moves the mountain"and the Self-care deficit nursing theory were used as the theoretical foundations. Fourphases according to the action research cycle: the initial assessment, the developmentof the model, the application of the newly developed model, and the evaluation ofchange were conducted. Data were collected by focus group, personal interview andbrainstorming and analyzed using content analysis.Results: The supportive-educative care model comprises: (i) educative program forthe trainers (ii) goal-directed and self-care plan on ergonomic management andmuscle strengthening exercise for the aged individuals (ii) practical tool developmentfor home visiting program and (iv) supportive system for the professionalconsultation.Conclusion: The practical supportive-educative care model seems to fulfill the careneeds of aged para rubber farmers with knee OA and enhance their self-care. Inaddition, maximizing care competences of the health volunteers is achieved throughpartnerships of the community parties responding to the primary care.
Abstract(Thai): ปวดเข่าเป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่การลดลงของความสามารถการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อขาเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยารพาราในประเทศไทย การส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของแรงงานสูงอายุกลุ่มนี้และเพิ่มบทบาทของบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในหน่วยบริการปฐมภูมิการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองด้านอาชีวอนามัยสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีบริการสุขภาพ ภาคีชุมชน และภาคีทองถิ่น ผู้ร่วมวิจัยคือ อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 10 คน และผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา 40 คน โดยสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาคีบริการสุขภาพ ภาคีชุมชน และภาคีท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิด"สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" และทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเอง กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 4ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การวางแผน การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีวอนามัย การนำรูปแบบการดูแลตนเองต้านอาชีวอนามัยสู่การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการระดมสมอง และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยพบว่า ระบบการดูแลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครอาชีวอนามัย 2) การตั้งเป้าหมายและออกแบบแผนการดูแลตนเองในการจัดการท่าทางการทำงานและการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3) การออกแบบเครื่องมือที่ง่ายต่อการนำไปใช้เพื่อติดตามการปฏิบัติโดยการเยี่ยมบ้าน และ 4) มีะบบการสนับสนุนโดยการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขระบบการดูแลแบบสนับสนุนและให้ความรู้นี้สามารถนำไปใช้ได้จริงและตอบสนองความจำเป็นในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา รวมทั้งสามารถส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะว่าการเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขผ่านการมีส่วนร่วมในการทำงานกับภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13405
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:367 Research
610 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
441014.pdf20.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น