367 Research : [24] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue DateTitleAuthor(s)
2560สามประสานเพื่อการพัฒนาอาชีวอนามัยสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราชนนท์ กองกมล; แสงอรุณ อิสระมาลัย; พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล; กนกวรรณ หวนศรี; Faculty of Medicine (Family Medicine and Preventive Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด; Faculty of Nursing (Division of Community Nurse Practitioner); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2561การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยบ้านเกาะบูโหลนดอนจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; ฐิติวร ชูสง; วัฒนะ พรหมเพชร; รอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง; แวฮานิเมาะ สุหลง; Faculty of Medicine (Family Medicine and Preventive Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2555มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหินวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์; ฐิติวร ชูสง; พิรัชฎา มุสิกะพงศ์; อดุลย์เดช ไศลบาท; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์
2551ภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเครื่องเงิน : กรณีศึกษากลุ่มเครื่องเงินบ้านคันธง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; อรสา อนันต์; นุรียา บินต่วน; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2548การทดสอบความเที่ยงตรงและการดัดแปลงเครื่องมือวัดความเครียดจากงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทยพิชญา ตันติเศรณี; นวลตา อาภาคัพภะกุล; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2529ปริมาณการสะสมสารปรอทและสารตะกั่วในสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในภาคใต้, 2529อรุณโชติ คงพล; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2524การส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในชนบทณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522โครงการทะเลสาบสงขลา 2521-2522สมศักดิ์ บรมธนรัตน์; สินีนาฎ กมลมาตยกุล; สมชาย องค์ประเสริฐ; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; ขวัญชัย สุวรรณสัมฤทธิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2533การศึกษาสภาวะสิ่งแวดล้อมอาคารที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพื่อวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันอัคคีภัยณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522การส่งเสริมการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์ในชนบท อำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา 2521-2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2524การประเมินมลภาวะชายฝั่งเก้าเส้ง สงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522การรุกตัวของน้ำเค็มในทะเลสาบสงขลาตอนใน พฤษภาคม 2521- เมษายน 2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; กรรณิกา วิทย์สุภากร; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2535ปัจจัยที่มีผลต่อการตายและความเสี่ยงของการติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาลสีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สมจิตร์ ทองปิยะภูมิ; อุบลรัตน์ เมฆนาวิน; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2540โครงการนำร่องศึกษาวิธีการลดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ในนักศึกษาผ่านครู / อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2547ระบบข้อมูลข่าวสารด้านโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2538การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; สุภา เทียมทอง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2539โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านโภชนาการสำหรับครูที่สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขตชนบท จังหวัดสงขลาวิภาดา พฤฒิกิตติ; สวนิต อ่องรุ่งเรือง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2524โครงการวิจัยทะเลสาบสงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2533โครงการพัฒนาชุมชนเรื่อง การพัฒนาการรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-9 ปี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาวิภารัตน์ พฤฒิกิตติ; พอพิศ วรินทร์เสถียร; ไหมสาเหราะ บินมะหะหมัด; ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2540ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24