Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.111 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ทรัพยากรสัตวน้ําในเขตชายฝง 5 ไมล ทะเล บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชิรัตน, สนิทมัจโร; อํานวย, คงพรหม; กิ่งกาญจน, วิบุญพันธ; สมใจ, เวชประสิทธ
2551การประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กบริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราชและสงขลาสุวรรณทนา, ทศพรพิทักษกุล; ภัคจุฑา, เขมากรณ; อํานวย, คงพรหม
2554ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมในอ่าวไทยปิยะโชค, สินอนันต์; ทิวารัตน์, สินอนันต์; ไกรศักดิ์, ไชยมีสุข; อุดมสิน, อักษรผอบ; อํานวย, คงพรหม
2550ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2549ิรัตน, สนิทมจโร; อํานวย, คงพรหม; ณรงคศักดิ์, คงชัย; กิ่งกาญจน์, วิบุญพันธ