Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 107 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-07-24พลเมืองสงขลาต้องเฝ้าจับตาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์Beach for life
2557รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ส่วนน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ; กิตติ, เก่งกิตติภัทร; อุดร, ระโหฐาน
2555แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2557การจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม