Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 141-146 of 146 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-06การควบคุมมลพิษ และผลผลิตประมงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557-07ทำ ประมงอย่างไรให้ยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551-09-19พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ผลกระทบและแนวทางการจัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
2554โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชป่าต้นน้ำ กรณีศึกษาป่าธรรมชาติสวนสายน้ำ ต.พะตงมาลินี กาญจนวงษ์ และคณะ
2556โครงการร่วมพลังเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาจังโหลน (ปี 2556)ปัญญา ศรีลารักษ์ และคณะ
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล