กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12678
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. และกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cultivation of Microalgae Chlorella sp. and Biodiesel Production Processes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
เบญจมาส เชียรศิลป์
สินินาฎ จงคง
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: สาหร่าย การเลี้ยง;ไบโอดีเซล การผลิต
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12678
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Research
853 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
424579-abstract.pdf77.67 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น