กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12676
ชื่อเรื่อง: การใช้สารพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารดึงในการบำบัดน้ำเสียหมึกพิมพ์ด้วยกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Enhancement forward osmosis (FO) process by using Polyelectrolytes as a draw solution for printing wastewater treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัสสา คงนคร
วีรพงค์ บุตรลักษณ์
พัชราวดี ประชุมรัตน์
Faculty of Engineering Civil Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Faculty of Science (Chemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คำสำคัญ: โพลิอิเล็กทรอไลต์;น้ำเสีย การบำบัด การกำจัดหมึกพิมพ์;น้ำเสีย การบำบัด กระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12676
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:220 Research
324 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
424488.1.pdf2.61 MBAdobe PDFดู/เปิด
424488.2.pdf1.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น