กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12368
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development guidelines for small and micro community enterprises in Songkhla lake basin
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
อุทิศ สังขรัตน์
Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
คำสำคัญ: การจัดการธุรกิจชุมชน ลุ่มน้ำทะเลสาบ;วิสาหกิจชุมชน การจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12368
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:895 Research
9506 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
373566.pdf1.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น