กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11663
ชื่อเรื่อง: โอกาสและความสามารถของอุตสาหกรรมยางไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Opportunities and Capabilities for Thailand Rubber Industries Towards Asean Economics Community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญชา สมบูรณ์สุข
สุธี อินทรสกุล
Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมยางพารา การตลาด ไทย
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:550 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
419719.pdf2.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น