กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10958
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องระยะการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ระยะการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง
Effect of harvesting stages on yield and andrographolide content of the creat (Andrographis paniculate (Burm.f) nees)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุจรรยา พงศ์สวรรค์
วิชัย หวังวโรดม
วีรยา คุ้มเมือง
Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ฟ้าทะลายโจร การปลูก
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10958
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
380122-abstract.pdf3.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น