Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorอับดุลเลาะ, การีนา-
dc.contributor.authorมุนซีเราะห์, บูงอตาหยง-
dc.date.accessioned2017-01-27T07:21:20Z-
dc.date.available2017-01-27T07:21:20Z-
dc.date.issued2558-
dc.identifier.urihttp://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10621-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สาขาวิชาอิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558th_TH
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีนูหฺ 2) ศึกษาถึงความสำคัญของสูเราะฮฺนูหฺ 3) ศึกษาเทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ ในสูเราะฮฺนูหฺ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ เอกสารต่างๆ ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักอุศูลอัตตัฟสีรฺ หลักอุศูลอัลหะดีษ และหลักการประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ท่านนบีนูหฺมีชื่อว่า นูหฺ บุตรของ ลามัก บุตรของ มะตู ชาลิค บุตรของ เคาะนูค เขาคือ อิดรีส บุตรของ ยาริด บุตรของ มะฮฺลาบีล บุตรของ กีนาน บุตรของ อะนูช บุตรของ ชีษ บุตรของ อาดัม อัลกุรอานได้กล่าวเกี่ยวกับการทำหน้าที่ ดะอฺวะฮฺของท่านต่อกลุ่มชนของท่าน การอดทนและยืนหยัดในการทำหน้าที่ดะอฺวะฮฺเป็นเวลายาวนานถึง 950 ปี การขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ และผลตอบแทนจากพระองค์ต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยการลงโทษพวกเขาในโลกนี้โดยทรงให้พวกเขาอยู่ในการหลงผิด และทรงลงโทษต่อมาด้วยน้ำท่วมโลก และการลงโทษพวกเขาในโลกหน้าด้วยการถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรกอันลุกโชน 2) สูเราะฮฺนูหฺเป็นสูเราะฮฺมักกียะฮฺอย่างเอกฉันท์ เนื้อเรื่องของสูเราะฮฺนี้เน้นหนักในเรื่องของอะกีดะฮฺหรือหลักการศรัทธา สูเราะฮฺได้กล่าวเกี่ยวกับท่านนบีนูหฺ ในการทำหน้าที่ดะอวะฮฺซึ่งใช้รูปแบบที่หลากหลายในการเชิญชวนผู้คนสู่สัจธรรม เพื่อเป็นการฝึกฝน เป็นแบบอย่างให้กับบรรดานบีและเราะสูล และผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักดาอีย์จวบจนวันสิ้นโลก 3) เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ ใช้รูปแบบการดะอฺวะฮฺที่มีความหลากหลาย ทั้งการกล่าวตักเตือน การดะอฺวะฮฺด้วยความสุภาพอ่อนโยน การเรียกร้องเชิญชวนอย่างลับๆและเปิดเผย การดะอฺวะฮฺด้วยการชี้แนะให้ขออภัยโทษจากพระเจ้า ด้วยการบอกข่าวดีทั้งในอาคิเราะฮฺและดุนยา การดะอฺวะฮฺด้วยการให้ใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ การใช้เวลาที่เหมาะสมทั้งกลางคืนและกลางวันอย่างสม่ำเสมอโดยมิให้บกพร่องแต่อย่างใดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ The objectives of this research are: 1) to study the history of Nabi Nuh 2) to study how importance the Surah 3) to learn some technique how Nabi Nuh had da‘wah his people to Islam in Surah Nuh. The research has been studied based on the thesis description by collecting all facts from the al-Quran, al-Hadith other documents and some researches concerned. Data analyses use the principal of Usul al-Tafsir (The method principle of how to comment and explain the al-Quran), Usul al-Hadith (The method principle of how to comment and explain the Hadith) and the method principal of history study. The results of the research has found that 1) Nabi Nuh real name is Nuh son of Lamuk son of Matushalik son of Khanukh – Nabi Idris son of Yarith son of Mahlabil son of Qinan son of Anuch son of Shith son of Adam . Al-Quran has described mainly how the Nabi Nuh had been da‘wah his people to Islamic Monotheism all time days and nights. He has done his mission to disseminate his people to Islam for 950 years long responsibly and patiently. He had begged support and help from Allah and his beg was responded. The unbelievers were punished going astray and severed world flood ever been was fallen on them. In the Hereafter, again they will be thrown away in the hell-fire endlessly. 2) The Surah Nuh is unanimously agreed as a Makkah Surah that focussed mainly on Islamic Monotheism of how Nabi Nuh had called them to the Islamic Truth many ways as much possible as he can. His prophetic call can be example and model for Islamic da-i – Islamic callers forever. 3) Nabi Nuh has used diverse technical dissemination to Islam: by warning them, mercy guiding openly and secret, instructing them to ask forgiveness to Allah , sequence of rewards both in this world and Hereafter, reminding them to the Greatness of Allah and spending days and nights to seek success as possible as he can.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์th_TH
dc.subjectศาสนาอิสลามth_TH
dc.subjectอิสลามศึกษาth_TH
dc.titleการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ ในสูเราะฮฺนูหฺth_TH
dc.title.alternativeAn Analitical Study the Technique of the Da‘wah of Nabi Nuh in Surah Nuh.th_TH
dc.typeThesisth_TH
dc.contributor.departmentCollege of Islamic Studies (Islamic Studies)-
dc.contributor.departmentวิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)-
Appears in Collections:761 Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC1214.pdf6.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.