Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ความพร้อมของชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลซอฟียะห์ นิมะ; ยุทธนา หอมเกตุ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสร้างเสริมพลังอำนาจในการตรวจราชการและนิเทศงานสำหรับการป้องกันควบคุมโรคระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12กุลทัต หงส์ชยางกูร; ดารารัตน์ สำเภาสงฆ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ โดยใช้กรอบการประเมิน PRISM กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; มุกมีนะฮ์ ดาโหะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การจัดการระบบข้อมูลอาหารปลอดภัย กรณีศึกษาผักและผลไม้สดในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ฐิตาพร แก้วเอียด; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ กรณีศึกษา 3 อำเภอนำร่อง จังหวัดสงขลาสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; เสาวนีย์ หะยีอุมา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ความยั่งยืนของกระบวนการพัฒนาโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา 3 โครงการ จังหวัดพัทลุงพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายทีมีเพศสัมพันธ์กับชาย กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ณัฏฐิกา นวลเต็ม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประเมินผลการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ไพโรจน์ แสงจง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ผลสำเร็จของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การบูรณาการด้านการแพทย์แผนไทยในแหล่งบำบัดยาเสพติดทางภาคใต้ซอฟียะห์ นิมะ; ณัฐติญา นกแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ