148 Thesis : [57] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 57
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความรู้ การรับรู้บทบาท และการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุข : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; วรรณา สุวรรณชาตรี; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2563กรอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กแรกเกิด ถึง 12 ปีเพ็ญ สุขมาก; พิจาริน สมบูรณกุล; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการสนับสนุนการจัดการปัญหาสุขภาพช่องปาก กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; มริสา บินตะสอน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561บทบาทของเทศบาลตำบลบ้านสวนในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมกุลทัต หงส์ชยางกูร; ปาจรีย์ สุขแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562รูปแบบการบำบัดรักษาผุ้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการอิสลามในชุมชนต่อเยาวชนมุสลิมที่ติดสารเสพติดชนิดที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม กรณีศึกษา : สถานบำบัดแห่งหนึ่งจังหวัดกระบี่ซอฟียะห์ นิมะ; ยุภา สมบูรณ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาซอฟิยะห์ นิมะ; วิไลลักษณ์ เดชาสิทธิ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการพัฒนาตัวชี้วัดของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสำหรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดต้นแบบ (มาตรฐานใหม่) : กรณีศึกษา จังหวัดสตูลซอฟียะห์ นิมะ; นิยตา รักษะโบ๊ะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562รูปแบบการป้องกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาสซอฟียะห์ นิมะ; อัสฮา อดุลย์รอหมาน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับส่งผู้ปวย จังหวัดสงขลาปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; ปริยาภรณ์ บุญเรือง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ โดยใช้กรอบการประเมิน PRISM กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; มุกมีนะฮ์ ดาโหะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายทีมีเพศสัมพันธ์กับชาย กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ณัฏฐิกา นวลเต็ม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ความยั่งยืนของกระบวนการพัฒนาโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา 3 โครงการ จังหวัดพัทลุงพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประเมินผลการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ไพโรจน์ แสงจง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ผลสำเร็จของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การบูรณาการด้านการแพทย์แผนไทยในแหล่งบำบัดยาเสพติดทางภาคใต้ซอฟียะห์ นิมะ; ณัฐติญา นกแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ กรณีศึกษา 3 อำเภอนำร่อง จังหวัดสงขลาสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; เสาวนีย์ หะยีอุมา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การจัดการระบบข้อมูลอาหารปลอดภัย กรณีศึกษาผักและผลไม้สดในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ฐิตาพร แก้วเอียด; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการประเมินความครอบคลุมและประสิทธิผลของวัคซีนพื้นฐานในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กอายุ 1-2 ปี ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ : กรณีศึกษา จังหวัดยะลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ไฟศอล มาหะมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสร้างเสริมพลังอำนาจในการตรวจราชการและนิเทศงานสำหรับการป้องกันควบคุมโรคระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12กุลทัต หงส์ชยางกูร; ดารารัตน์ สำเภาสงฆ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560รูปแบบการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; น้ำทิพย์ ชินนาพันธ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 57