กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9585
ชื่อเรื่อง: Using scripted role-play to improve oral english performance : a study of grade six students at Chariyathamsuksa Foundation School, Songkhla
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติแบบมีบทพูดในการพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kemtong Sinwongsuwat
Ardae Makeh
Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics)
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
คำสำคัญ: English language Study and teaching Foreign speakers;English language Study and teaching (Elementary) Thailand Songkhla
วันที่เผยแพร่: 2013
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.A.TEIL., (Teaching English as an International Language))--Prince of Songkla University, 2013
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9585
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:890 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
381690.pdf2.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons