กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9304
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมในผู้ดูแลเด็กกลุ่มอาการออทิซึมและเด็กพัฒนาการสมวัยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Comparative study on social support of caregivers of children with autism spectrum disorders and caregivers of typical development children in Songklanagarind hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภาสุรี แสงศุภวานิช
ขนิษฐา หะยีมะแซ
Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
คำสำคัญ: การสนับสนุนทางสังคม;เด็กออทิสติก การดูแล;ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9304
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:895 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
375574.pdf1.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons