895 Thesis : [149] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149
Issue DateTitleAuthor(s)
2562กลยุทธ์การจัดสวัสดิการสังคมของผู้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษาตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชวันชัย ธรรมสัจการ; ประภาพรรณ วัฒนะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ "คนเผาผี" ภายใต้บริบทความทันสมัยในพื้นที่ภาคใต้เก็ตถวา บุญปราการ; ดำรงศ์พันธุ์ ใจห้าววีระพงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการหญิงต่างชาติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเกษตรชัย และหีม; โสภิษตา ตันธนาธิป; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหินผุด ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามาลี สบายยิ่ง; จักรินทร์ หนูอุไร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018Factors Affecting the Adjustment and Well-being of International Students at Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, ThailandWanchai Dhammasaccakarn; Yejin Kim; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟมกรฎา มาตยากร; อิสริยา อักษรชื่น; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561อาสาสมัครกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; นงนุช จิตตะเสโณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ชีวิตคนเดินหีบขายลอตเตอรี่วันชัย ธรรมสัจการ; พิชญานิน ประทุม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลของโปรแกรมการรู้จักตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; ปองพิสุทธิ์ ยอดมณี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; รัชยา สนิ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2017Gender Equality in Local Governmental Institutions in Battambang, Battambang Province, CambodiaKanda Janyam; Visalsokwatey Sin; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้อุทิศ สังขรัตน์; เสาวรส ปลื้มใจ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)
2561การประกอบสร้างชุมชนคีรีวงให้กลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยว / วรรณพร อนันตวงศ์ปัญญา เทพสิงห์; วรรณพร อนันตวงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561วัดเจดีย์ไอ้ไข่ : การประกอบสร้างให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายใต้วิกฤติความทันสมัยปัญญา เทพสิงห์; สิทธิพงษ์ บุญทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การจัดการเพื่อความยั่งยืนของสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; เกศกนก บุญเพชร
2560การปรับตัวของประชาชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ เขตพื้นที่เซฟตี้โซนถนนรวมมิตร จังหวัดยะลาอุทิศ สังขรัตน์; ชนันรัตน์ ชุดไธสง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560กระบวนการสร้างความเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลของชาวประมงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; วรรณิศา จันทร์หอม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลกระทบและการปรับตัวจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคใต้มาลี สบายยิ่ง; อังคณา ณรงค์ฤทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560เขตเศรษฐกิจพิเศษปาดังเบซาร์ : ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนากานดา จันทร์แย้ม; ธนาวุฒิ ถนอมลิขิตวงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลกระทบและการปรับตัวในการทำประมงภายหลังการออกพระราชกำหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรมาลี สบายยิ่ง; อรจิรา สงวนชาติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149