895 Thesis : [187] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186
Issue DateTitleAuthor(s)
2023กระบวนการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; มาธุรี อุไรรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2023ผลของบทเพลงพื้นบ้านดนตรีหนังตะลุงที่บรรเลงด้วยเปียโนที่มีต่อสมาธิ ความจำ และความสนใจของเด็กคมสันต์ วงค์วรรณ์; จักรวิดา เหล็กนิ่ม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2022การดำรงอยู่ของภูมิปัญญาตาลโตนดในคาบสมุทรสทิงพระ ท่ามกลางพลวัตสังคมบุษกร โกมลตรี; อธิศา ปานคง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2022ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อุทิศ สังขรัตน์; ใหม่ ปุยพรม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาสุเมธ พรหมอินทร์; วิเชตร์ สุวรรณบุญโณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018การขับเคลื่อนของชุมชนบ้านถ้ำตลอด ในการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชอุทิศ สังขรัตน์; นวพร สินสวัสดิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018การพัฒนาวิธีการเรียนรู้อิสลามที่มีผลต่อพฤติกรรมตามวิถีอิสลามของเยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน การตัดแปลงนวนิยายเป็นบทละครเวทีสมัยใหม่มนตรี มีเนียม; ฉัตรชัย เบ็ญโกบ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018การตีความหมายชีวิตในนวนิยายเรื่องป่ากามเทพของ กฤษณา อโศกสินวรรณนะ หนูหมื่น; เสนีย์ ชอบงาม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2022ชีวิตเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของชาวไทยในประเทศเพื่อนบ้าน และการดำเนินการช่วยเหลือของรัฐไทยวันชัย ธรรมสัจการ; กานต์สินี แก้วเพ็ง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2021ปัจจัยจิตสังคม การรับรู้ และการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรชัย และหีม; ฐิติรัตน์ ช่างทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2022การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการจัดการตนเองอุทิศ สังขรัตน์; วันชัย ธรรมสัจการ; อุดมศักดิ์ เดโชชัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2022Factors Affecting the Organizational Loyalty of Private School Teachers in Hatyai, Songkhlaเกษตรชัย และหีม; กานดา จันทร์แย้ม; ณัฏฐา เลิศปัญญาวิวัฒน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2021ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรฎา มาตยากร; นัฐนรี ศรีชัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดพัทลุงเกษตรชัย และหีม; ยุพาภรณ์ อภินันท์ดา; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020การเสริมสร้างชุมชนแข้มแข็งในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมผ่านวัฒนธรรมการทำนา กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาเรวดี อึ้งโพธิ์; ปิรัญญา นาวาทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020การจัดการสงขลาฟอรั่มเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; กมลวรรณ ไกรเทพ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020การจัดการมูลนิธิเพื่อนหญิงกับการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศของคนในจังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; ปรารถนา ไกรปราบ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2021แนวทางในการอนุรักษ์การแสดงมะโย่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรวดี อึ้งโพธิ์; สุขสันต์ สกุลสวน; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2021ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สุเมธ พรหมอินทร์; ฟุรกอน อาแวกาจิ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186