895 Thesis : [159] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 158
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; ธันยากร ตุดเกื้อ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2019Factors Associated with Cyberbullying among the Youth in Jakarta, IndonesiaKasetchai Laeheem; Santi Gusti Handono; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2019Intercultural Communication Apprehension and Conflict Mode of Employees in Multicultural OfficesWanchai Dhammasaccakarn; Handini Trisasanti; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020Factors Related with Academic Achievement of High School Students in Ratanakiri Province, CambodiaNopadol Nimsuwan; Leakhena Khon; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554ฟาร์มทะเล : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ทะเลสุรพงษ์ ยิ้มละมัย; จิตติมา รุลปักษ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554อัตลักษณ์ของเภสัชกรหญิงในบริบทสังคมเมืองสุรพงษ์ ยิ้มละมัย; ฉัตรธิดา หยูคง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562พลวัตทางนิเวศวิทยาสังคมและการจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; เชษฐา มุหะหมัด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562สมรรถภาพทางกายของเยาวชนมโนราห์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลานพดล นิ่มสุวรรณ; กองทอง ธีระวร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2550ผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต่อสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัยวันชัย ธรรมสัจการ; อรทัย พรมเทพ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562กลยุทธ์การจัดสวัสดิการสังคมของผู้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษาตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชวันชัย ธรรมสัจการ; ประภาพรรณ วัฒนะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ "คนเผาผี" ภายใต้บริบทความทันสมัยในพื้นที่ภาคใต้เก็ตถวา บุญปราการ; ดำรงศ์พันธุ์ ใจห้าววีระพงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการหญิงต่างชาติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเกษตรชัย และหีม; โสภิษตา ตันธนาธิป; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหินผุด ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามาลี สบายยิ่ง; จักรินทร์ หนูอุไร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018Factors Affecting the Adjustment and Well-being of International Students at Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, ThailandWanchai Dhammasaccakarn; Yejin Kim; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟมกรฎา มาตยากร; อิสริยา อักษรชื่น; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561อาสาสมัครกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; นงนุช จิตตะเสโณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ชีวิตคนเดินหีบขายลอตเตอรี่วันชัย ธรรมสัจการ; พิชญานิน ประทุม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลของโปรแกรมการรู้จักตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; ปองพิสุทธิ์ ยอดมณี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; รัชยา สนิ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 158