กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9244
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับงานด้านไฮเปอร์เทอร์เมีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and characterization of magnetic nanoparticles for hyperthermia applicatio
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
ฐิติรัตจน์ เจริญตา
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: อนุภาคนาโน;แม่เหล็ก (ฟิสิกส์);ไข้
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9244
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
374949.pdf3.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons