กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8715
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of functional competency indicators of supporting staff, faculty of science, Prince of Songkla University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ
Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ข้าราชการและพนักงาน;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8715
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:895 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
361193.pdf2.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น