กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8222
ชื่อเรื่อง: การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Teaching applying student-centered method by using HyperQuest lesson
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชัย นภาพงศ์
สันติ เส็นหมาน
Faculty of Education (Educational Technology)
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คำสำคัญ: การพัฒนาบทเรียน;ไฮเปอร์เควส
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8222
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:263 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover272.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts251.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents271.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1332.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2907.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3481.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4389.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5353.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences358.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix2.17 MBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae216.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น