กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8202
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Organization development of small and medium-sized enterprises in the northeast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
คำสำคัญ: ธุรกิจขนาดกลาง ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);ธุรกิจขนาดย่อม ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8202
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:895 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
339648.pdf2.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons