กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8138
ชื่อเรื่อง: การนิเทศงานวิชาการด้านสื่อการสอนแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Amicable Supervision on Media Instruction of School Administrators as Perceived by Teachers under the Vocational Commission, Pattani Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์
ประมุข, กออวยชัย
Faculty of Education (Educational Administration)
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
คำสำคัญ: ผู้บริหารสถานศึกษา;บุคลากรทางการศึกษา;ปัตตานี;ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: สารนิพนธ์ (กศ.ม.(การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8138
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Minor Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover235.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts233.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdfAcknowledgement151.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents209.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1266.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2544.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3364.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4316.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5298.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences209.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix386.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae164.8 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น