Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสถาบันเรื่องการศึกษาต้นทุนการผลิตวิศวกร ปีงบประมาณ 2551 - 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พวงน้อย ศิขรินมาศ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2559ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโดยระบบต่าง ๆเจริญ เจตวิจิตร; เกศริน คงจันทร์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty secretary office; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2558การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยกรเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กนกวรรณ ศิลปสถาปน์; พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2556การวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงปีงบประมาณ 2547-2550แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลสัมฤทธิ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านภายใน 1 ปีการศึกษา และเกิน 1 ปีการศึกษา : กรณ๊ศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ญดา ประสมพงค์; พัชชลี ทองเจริญ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2560ผลสัมฤทธิ์ของโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ญดา ประสมพงค์; ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล; จรีรัตน์ สกุลรัตน์; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2560การศึกษาความพึงพอใจและผลการทดสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ของผู้สมัครสอบ ณ สนามสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฐานิตา ลอยวิรัตน์; กุศล แก้วหนู; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2556ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาภาวะวิกฤตและภาวะรอพินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฐานิตา ลอยวิรัตน์; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ