กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7507
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
Preparation of MF-cellulose membrane using semi-automatic microbial nculturing system for surface water filtering in a process of driking water production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิกุล วณิชาภิชาติ
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: น้ำดื่ม การผลิต;เซลลูโลส;น้ำเสีย การบำบัด การกรอง;น้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7507
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
325400.pdf25.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons