Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 53 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประยุกต์ใช้แนวคิดคราวด์ซอร์สซิงในการทำแผนที่เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ภาณุมาศ นนทพันธ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559รูปแบบการให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดตรังสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; กรกช อินทอง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560รูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่ 12จีรเนาว์ ทัศศรี; ภรณ์ทิพย์ ขุนพิทักษ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ความพร้อมของชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลซอฟียะห์ นิมะ; ยุทธนา หอมเกตุ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560ความเท่าเทียมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; จิตตราวดี สุวรรณชาตรี; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อประเมินธรรมนูญสุขภาพตำบล : กรณีศึกษา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; กำพล เศรษฐสุข; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557ระบบติดตามและและประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในระยะเวลาติดตามของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อลัน เฟรเดอริก กิเตอร์; วลัยลักษณ์ จิตพิบูลย์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา ภาวะโรคเรื้อรังจังหวัดพัทลุงวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ฟิตรา ยูโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงซอฟียะห์ นิมะ; มาธุพร พลพงษ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ