กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7195
ชื่อเรื่อง: Minimization of piezoelectric actuators and wave propagation behavior in ultrasonic piezoelectric motors
ชื่อเรื่องอื่นๆ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการลดจำนวนตัวทำงานเพียโซอิเล็กทริกและพฤติกรรมของคลื่นเคลื่อนที่ในมอเตอร์อัลตราโซนิค
การลดจำนวนตัวทำงานเพียโซอิเล็กทริกและพฤติกรรมของคลื่นเคลื่อนที่ในมอเตอร์อัลตราโซนิค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pruittikorn Smithmaitrie
Supasarote Muensit
Faculty of Engineering Mechanical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: Piezoelectric devices;Actuators;Ultrasonic motors
วันที่เผยแพร่: 2009
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7195
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:215 Research
332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
315835.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons