กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7025
ชื่อเรื่อง: การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมักร่วมกับกากน้ำตาลเป็นอาหารหยาบสำหรับแพะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Utilization of oil palm frond silage mixed with molasses as roughage source for goats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วันวิศาข์ งามผ่องใส
ณัฐฐา รัตนโกศล
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คำสำคัญ: แพะ อาหาร;ปาล์มน้ำมัน การใช้เป็นอาหารสัตว์;อาหารหยาบ;กากน้ำตาล
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7025
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
312340.pdf1.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons