กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6860
ชื่อเรื่อง: อารมณ์ขันในความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของศศิวิมล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Humour in Sasiwimon's Creative Writing
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จรูญ ตันสูงเนิน
กนกพร แสนแก้ว
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คำสำคัญ: จักรพันธ์ โปษยกฤต d2486 -ผลงาน วิจัย;จักรพันธ์ โปษยกฤต ผลงาน ประวัติและวิจารณ์;จักรพันธ์ โปษยกฤต อารมณ์ วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6860
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:411 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf8.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf138.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf26.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf36.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdf119.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf1.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf1.02 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf1.05 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf743.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgments.pdf27.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf53.52 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น