กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5959
ชื่อเรื่อง: การผลิตคีเฟอรันจากหางนมโดยเชื้อผสมของ Lactobacillus kefiranofaciens JCM 6985 และยีสต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Kefiran production from skim milk by mixed cultures of lactobacillus kefiranofaciens jcm 6985 and yeasts
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบญจมาส เชียรศิลป์
ศิริลออ ราชบุตร
Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: แล็กโตบาซิลลัส;แบคทีเรียแล็กติก;คีเฟอรัน การผลิต
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5959
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:853 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
322004.pdf1.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons