330 Research : [89] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 89
Issue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐและอียู-อาเซียนเริงชัย ตันสกุล; วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; มูลนิธิชีววิถี
2553การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างโดยละเอียดของเซลล์สืบพันธุ์และระดับ APGWamide ในหอยหวานแปลงเพศจินตมาศ สุวรรณจรัส; เศวต ไชยมงคล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการแยกสารคลายตัวต่อเนื้อเยื่อ Cavernosum จากเหง้ากระชายดำและกลไกการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อเนื้อเยื่อ human cavernosum ที่ตัดออกมาศึกษานอกตัวฉวีวรรณ จั่นสกุล; กุลเดช เตชะนภารักษ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา; โรงพยาบาลศูนย์ยะลา; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง; จริยา สากยโรจน์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (ฺBiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมดในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราชศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; นาวี หนุนอนันต์; อัมพร พลับพลึง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2552การเก็บรักษากล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.) ในหลอดทดลองโดยการเก็บรักษาเมล็ดและวิธีชะลอการเจริญเติบโตอารักษ์ จันทศิลป์; รัตนา หิรัญพันธุ์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2520การทดลองหาผลผลิตของมินต์ ในสวนยางปลูกใหม่มิตรี ลักษณิยานนท์; สุมิตรา วิสุทธารมณ์, ผู้แต่งร่วม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2547การจัดการงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบเริงชัย ตันสกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
2530ศึกษาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพและแยกแบคทีเรียขณะหมักจากมูลสุกรชลอ วิเศษเสนีย์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายหอยฝาเดียวบริเวณหาดแก้วลากูน สงขลาพิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล; วชิระ เหล็กนิ่ม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2538กระแสไฟฟ้าไอออนในการงอกของปาล์มน้ำมันและผลของการประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้ากับการงอกในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันปณต ถาวรังกูร; คำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2535ลักษณะของเรณูของพืชในวงศ์ไม้โกงกาง (Rhizopphoraceae)ในประเทศไทยพวงเพ็ญ ศิริรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2525การสำรวจสัตว์กลุ่มเดคาปอดครัสเตเซียน บริเวณแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาสุธรรม มะยะกูล; พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
1982การใช้วิธีของ Unlabeled antibody enzyme immunocytochemistry เพื่อหาตำแหน่งของ luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) ในสมองของกบ (Runa pipiens)นงลักษณ์ สุภากรเดช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2533การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส และ 6-ดีไฮโดรจีเนส ในปาล์มน้ำมันประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2546ด้วงบนเรือนยอดไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2548วงจรสืบพันธุ์ของหอยแครง Anadara granosa L. กับนิเวศวิทยาบางประการบริเวณอ่าวปัตตานีจินตมาศ สุวรรณจรัส; ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2551การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในภาคใต้ของประเทศไทยภายใต้สภาวะเจริญช้าในหลอดทดลองคำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2538การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างพรศิลป์ ผลพันธิน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2529การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์ในน้ำทิ้งจากขบวนการทำยางแผ่นเยาวลักษณ์ ดิสระ; วิลาวัณย์ อัจจิมากุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 89