Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจำหน่ายแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่นบริเวณรอบนอกและในสถานศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; อรพิณ ปริสุทธิชัย; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2554การศึกษาสถานการณ์แท้งในภาคใต้ของประเทศไทยโสเพ็ญ ชูนวล; จิตใส ลาวัลย์ตระกูล; วัฒนา ศรีพจนารถ; จิตติ ลาวัลย์ตระกูล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; จิตรานันท์ สมพร; อรนิช แสงจันทร์; อวยพร สมใจ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554รายงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในปัจจุบันและกลยุทธ์การบริหารอัตรกำลังในอุดมคติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนงนุช บุญยัง; ศศิธร พุ่มดวง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2554ผลของการพัฒนาคุณธรรมด้วยโปรแกรมจิตวิวัฒน์ในนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง; วันดี คหะวงศ์; วิมลรัตน์ จงเจริญ; Faculty of Medical Technology; คณะเทคนิคการแพทย์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล