Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลกระทบของความพยายามในการสอบบัญชีและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีที่มีต่อผลลัพธ์ในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยอุษาพร พลภูงา; ศรัญญา บุญขวัญ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ผลกระทบของคุณภาพในการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการสอบทานงานสอบบัญชีที่มีต่อความน่าเชื่อถือในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยอุษาพร พลภูงา; จารินยา แก้วสุริยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ผลกระทบของความครอบคลุมในการวางแผนการสอบบัญชี คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อความยั่งยืนในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยอุษาพร พลภูงา; ธิดารัตน์ ยงยศยิ่ง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)