Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะสถาบันการศึกษาและสมรรถนะของนักบัญชีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญฑริกา ใจกระจ่าง; สุพิศ วรพันธ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100)มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สิริมา แซ่ลี้; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการดำเนินงาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้กุลวดี ลิ่มอุสันโน; อรสา มั่งสกุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)