Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 32 (Search time: 0.88 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ การควบคุมภายในและประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ของภาคใต้ตอนล่างสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ธิดาพัฒน์ ซุ่นโฮ่; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคณะกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้น และมูลค่าตลาดของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอมัทนชัย สุทธิพันธุ์; ปัณฑ์ณภัส ทองนุ่น; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2558การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ภัทราวดี ทองมาลา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานทางการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมัทนชัย สุทธิพันธุ์; รมมณีย์ เพิ่มพูลทวีทรัพย์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2558ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพ : รายงานการตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กในประเทศไทยมัทนชัย สุทธิพันธุ์; ปนัดดา กาญจนมิ่ง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2550วัตถุประสงค์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินของผู้ทำบัญชี กรณีศึกษาผู้ทำบัญชีที่เข้ารับการอบรมกับสาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการกุลวดี ลิ่มอุสันโน; อริญา ชาติศิริ; จันทรา สงทวน; อรอนงค์ สัตยารักษ์; มัทนชัย สุทธิพันธุ์; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้ทำบัญชีแลัผู้สอบบัญชีและทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินกุลวดี ลิ่มอุสันโน; จุฑารัตน์ แก้วดำ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะสถาบันการศึกษาและสมรรถนะของนักบัญชีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญฑริกา ใจกระจ่าง; สุพิศ วรพันธ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100)มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สิริมา แซ่ลี้; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ผลกระทบขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท การรายงานทุนทางปัญญาและมูลค่าตลาด : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมัทนชัย สุทธิพันธุ์; วิภัทรา คงอินทร์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)