Browsing by Author Faculty of Sciecnce and Technology (Science)

Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Characterization of the decolorizing activity of Azo Dyes by bacillus subtilis azoreductase AzoR1Montira Leelakriangsak; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
1992Soft x-rays from plasma focus / Chaivity SilawatshananaiChaivitya Silawatshananai; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2551การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมแอซิดบางชนิดโดยเบนทอไนท์ธรรมชาติและเบนทอไนท์ดัดแปรยุพดี, ชัยสุขสันต์; จรีรัตน์, รวมเจริญ; เสาวภา, โชติสุวรรณ; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2556การกำหนดเงื่อนไขในการจัดทำปฏิทินฮิจเราะฮ์ เวลาละหมาดและทิศกิบลัตนิแวเต๊ะ, หะยีวามิง; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2555การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนเอคติเวชั่นในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและสงขลาสมหมาย, ช่างเขียน; พวงทิพย์, แก้วทับทิม; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2560การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน Pathogenesis-Related-1 (PR-1) จากยางพารา (Hevea brasilliensis)นันทา เชิงเชาว์; อุไรวรรณ ขุนจันทร์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2548การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชนพัชรียา ไชยลังกา; สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; เอมอร แซ่จิว; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; สุธาทิพย์ ธรรมชาติ; สุดาวดี แก้วพิบูลย์; สมใจ ลิ่มทองพันธ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2542การพัฒนาสารดูดซับชีวภาพชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเล เพื่อกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียยุพดี, ชัยสุขสันต์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2545การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำปัตตานีและการดูดซับทางชีวภาพของโลหะหนักบางชนิดโดยสาหร่ายทะเลและจุลินทรีย์ยุพดี, ชัยสุขสันต์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2563การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประทีป เอื้อนมงคล; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557การสกัดแคโรทีนจากน้ำทิ้งจากการสกัดน้ำมันปาล์มเจริญ, ภคธีรเธียร; พัณนิดา, แก้วแสงอ่อน; นุจรีย์, สนิหวี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2558การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; จุฑารัตน์ ทะสะระ; วีรยา คุ้มเมือง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2543ความต้านทานไฟฟ้าสัมผัสระหว่างยางธรรมชาติผสมเขม่าดำกับโลหะธีระพันธุ์ สันติเทวกุล; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2551ความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลงคาร์โบฟิวแรนต่อสัตว์น้ำจืดบางชนิดวรรณชไม, การถนัด; ยุพดี, ชัยสุขสันต์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2532ปัญหาการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 2,3 และ 4ผดุงยศ ดวงมาลา; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2551ผลการปลดปล่อยแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ในตัวอย่างทรายอาบรังสีแกมมาพงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์; สมหมาย ช่างเขียน; รุสมาดี สะบูดิง; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยางไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; เจริญ นาคะสรรค์; อาซีซัน แกสมาน; อัลดุลฮากีม หามะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์โมเลกุลของเลียงผาในประเทศไทยสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์; วไลรัตน์ พรวิรุฬห์; สมศักดิ์ บัวทิพย์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดซีเซียม-137 และ ตะกั่ว-210 ในอ่าวปัตตานีพวงทิพย์, แก้วทับทิม; ปิยะ, ผ่านศึก; พัน, ยี่เส้น; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกนะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดซีเซียม-137 และ ตะกั่ว-210 ในอ่าวปัตตานีพวงทิพย์ แก้วทับทิม; ปิยะ ผ่านศึก; พัน ยี่เส้น; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์