Browsing by Author Faculty of Management Sciences (Faculty Secretary Office)

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2564ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการทุนการศึกษาของงานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วารินทร์ รามฤทธิ์; Faculty of Management Sciences (Faculty Secretary Office); สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
2553ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุพา ลำธารทรัพย์; Faculty of Management Sciences (Faculty Secretary Office); สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
2552ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานเอกชนในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ศิริ เทพริน; Faculty of Management Sciences (Faculty Secretary Office); สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ดำรง เสียมไหม; ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ; สุดใจ จิโรจน์กุล; Faculty of Management Sciences (Faculty Secretary Office); สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
2561รายงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2561ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์; สุวัฒน์ อัครบวร; Faculty of Management Sciences (Faculty Secretary Office); สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ