Browsing by Author Faculty of Management Sciences (Accountancy)

Showing results 1 to 20 of 117  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากุลวดี ลิ่มอุสันโน; กนกวรรณ บิลอาหวัง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2558การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ภัทราวดี ทองมาลา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2558การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่้างกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมบริการมัทนชัย สุทธิพันธุ์; ศาธิยา จินดากุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2562การสืบสวนการรายงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: การศึกษาระยะยาวมัทนชัย สุทธิพันธุ์; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2016การเปรียบเทียบอัตรส่วนทางการเงินก่อนและหลังการปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่องภาษีเงินได้ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100กุลวดี ลิ่มอุสันโน; ปัทมาภรณ์ แก้วพิศ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างความเป็นเจ้าของโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการการตรวจสอบ และคุณภาพกำไรเอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์; สุปราณี กาญจนเพ็ญ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคใต้ของประเทศไทยภายใต้การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์; หทัยชนก บุญศิริ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทยต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกุลวดี ลิ่มอุสันโน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2021ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในประเทศไทยกุลวดี ลิ่มอุสันโน; นูรไอนี หมาดหมีน; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการเปิดเผยข้อมูลตามหลักปรัชญาเศรษญกิจพอเพียงและมูลค่าตลาด : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIมัทนชัย สุทธิพันธุ์; พัทธ์ธีรา หยู่หนูสิงห์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2561ความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นำแบบมุ่งคน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร : การศึกษาในการประปาส่วนภูมิภาคศิริลักษณ์ บางโชคดี; ตรีทิพย์ จุฑาสันติสุข; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้ทำบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและระดับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมัทนชัย สุทธิพันธุ์; กมลชนก อร่ามโชติ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2558ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจสารสนเทศ คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี และประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทยสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ศศิทร ราชพิบูลย์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลการดำเนินงานของกิจการ: หลักฐานจากดินแดนแม่มัทนชัย สุทธิพันธุ์; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูล Triple Bottom Line บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมัทนชัย สุทธิพันธุ์; อรทัย ชำนาญกิจ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับคุณภาพกำไร : กรณีศึกษา บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมภาคใต้มัทนชัย สุทธิพันธุ์; เพ็ญนภา เชาวนา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2018ความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริตในงบการเงินและค่าธรรมเนียมสอบบัญชี กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAIมัทนชัย สุทธิพันธุ์; ปิยาภรณ์ วัยนิพลี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2020ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร : กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตศิริลักษณ์ บางโชคดี; ทิฆัมพร พลูหนัง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2020ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน"เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ"(KAM)กับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)มัทนชัย สุทธิพันธุ์; ประภัสสร์ คงเนียม; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2020ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการจัดการความเสี่ยงและต้นทุนของดอกเบี้ยจ่ายและเงินปั้นผลจ่าย กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอมัทนชัย สุทธิพันธุ์; จนัญญา ชุ่มชื่น; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)