Browsing by Author Faculty of Engineering (Industrial Engineering)

Showing results 1 to 20 of 148  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Automated process planning and cost estimation under material quality uncertaintySupapan Chaiprapat; Guoxiang Huang; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2019A joint model of optimization and simulation methods for humanitarian logistics to face sumatra megathrustNikorn Sirivongpaisal; Rahmad Inca Liperda; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2013Optimal formulation of recycled polypropylene/rubberwood flour composites on mechanical and creep behaviorsThanate Ratanawilai; Chatree Homkhiew; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้ง กรณีศึกษา: โรงงานตัวอย่างในเขตจังหวัดสงขลาสมชาย ชูโฉม; อัครพันธุ์ รุจิระประวัติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2018การจัดลำดับของรถบรรทุกสินค้าในการข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษาด่านสะเดา จังหวัดสงขลานิกร ศิริวงศ์ไพศาล; ปาลิดา สุทธิชี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานถุงมือยางนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; สุคนธ์ทิพย์ หงส์พิริยะกุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำยางข้นนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; สุวรรณา พลภักดี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานยางแท่ง STR20นิกร ศิริวงศ์ไพศาล; จารุวรรณ พรหมเงิน; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2023การประยุกต์ใช้การจำลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการหยิบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา คลังจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋องนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; พัชรพล สุขจำรัส; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัญชนา สินธวาลัย; พรรณทิวา รัตนโกสม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพิจารณาเลือกที่ตั้งศูนย์กระจาย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กรณีศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)สมชาย ชูโฉม; ศราวุธ นครชัย; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การประยุกต์ใช้เทคนิค DEA เพื่อการตัดสินใจเลือกหุ้นสามัญ กรณีศึกษา : หุ้นสามัญกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัญชนา สินธวาลัย; พิทยุตม์ คงพ่วง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาขนมเมอแรงค์เพื่อสุขภาพนภิสพร มีมงคล; ขวัญชนก เกิดทิพย์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2022การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเสกสรร สุธรรมานนท์; ณัฐวุฒิ แสงกาศนีย์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึกรัญชนา สินธวาลัย; เสาวรัตน์ เรืองรอง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชองุ่น สังขพงศ์; สมหมาย ศรีสุข; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การปรับปรุงกระบวนการเติมเต็มและการขนส่งของหน่วยจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; นิติพัฒน์ เหล่ามงคลชัยศรี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบสมชาย ชูโฉม; ทวี โรจนสิริสวัสดิ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2022การปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมบนแท่นขุดเจาะแบบเทนเดอร์ชุกรี, แดสา; ศุภชัย, รักษ์ทอง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วนิดา รัตนมณี; อมรรัตน์ ธานีรัตน์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ