Browsing by Author Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program)

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2022การจัดการเรียนรู้แบบ SAWQAR เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุพรรษา สุวรรณชาตรี; รอปีอะ มะวี; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2023การจัดการเรียนรู้แบบเปิดที่ส่งเสริมสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล; โนรอัซมา อดุลศรีศิลป์; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2022การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ PROSA เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุพรรษา สุวรรณชาตรี; นัจญม๊ะ ง๊ะสมัน; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2022การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมการฝึกการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดภาคใต้ชายแดนนัทธี บุญจันทร์; ธีระดนัยษ์ สาระภี; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2023การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ฮามีด๊ะ มูสอ; นารีมะห์ วาโด; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2023การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรื่อง “กึมม๊วก: สาน-ศาสตร์-ศิลป์ ร่องรอย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา” โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูลอลิสรา ชมชื่น; เกศริน บินสัน; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2021การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของนักศึกษาวิชาชีพครูมัฮดี แวดราแม; ซัมซูดิน มามะ; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2022การพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัวเพื่อสร้างเสริมสุขสมรรถนะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานีถาวรินทร รักษ์บำรุง; นิสมาน มะสีละ; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2536การวินิจฉัยข้อบกพร่อง ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนันต์ ทิพย์รัตน์; บุญสำรวย กฤตานุพงศ์; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2022การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิดรัชดา เชาวน์เสฏฐกุล; อรรถพร เพชรสงค์; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2565การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์ Modeled Talk เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ่การสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)อับดุลรอพา สาแล; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2023ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ศุภกาญจน์ บัวทิพย์; นัยน์เนตร มณีไสย; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
2022ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ฮามีด๊ะ มูสอ; อัสหมะ หะยียูโซะ; Faculty of Education (Learning, Teaching, and Curriculum program); คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร